organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Βύρωνας: Νέες αιτήσεις για τις «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών»

Ο Δήμος Βύρωνα, σας ενημερώνει ότι τον Ιούλιο 2019, θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση των αιτημάτων συμμετοχής των κατοίκων που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δομές παροχής βασικών αγαθών: ”Κοινωνικό Παντοπωλείο” και “Παροχής Συσσιτίου” για το προσεχές διάστημα Αύγουστο έως Ιούλιο 2020. 

Η αξιολόγηση των αιτούμενων κατοίκων θα γίνει με βάση τα  κοινωνικό-οικονομικά  κριτήρια.    Όσοι κάτοικοι του δήμου Βύρωνα λαμβάνουν ήδη παροχές από τις δομές για τους μήνες Αύγουστο -Ιούλιο 2019 και επιθυμούν να επανενταχθούν για το διάστημα (Αύγουστο – Ιούλιο 2020) θα υποβάλλουν εκ νέου την αίτηση τους με τα πρόσφατα απαραίτητα δικαιολογητικά. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων των αιτημάτων που έχουν δηλωθεί οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τους κοινωνικούς λειτουργούς των δομών.           

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι στις δομές το προσεχές διάστημα του ενός έτους, μπορούν να απευθύνονται στην οδό: Ιθώμης 6, Βύρωνα που συστεγάζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες των δομών: “Κοινωνικό Παντοπωλείο” και “Παροχής Συσσιτίου” καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες: 09.30 π.μ. – 12.30 μ.μ., όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και της άδειας παραμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς.

3. Φωτοτυπία λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας, από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).

5. Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος έτους. Ατομικό ετήσιο εισόδημα 4000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20% για τον/την σύζυγο και 20% για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού. Για άτομα με ειδικές ανάγκες το ποσό προσαυξάνεται κατά 50%.

6. Φωτοτυπία πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1(φορολογικού έτους 2018).

7. Φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:

8. Για τους ανέργους: Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ ή διακοπή επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

9. Σε περίπτωση αναπηρίας: Φωτοτυπία Πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω).

10. Για τους διαμένοντες σε ενοικιαζόμενη κατοικία: Φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου σε ισχύ.

11. Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος: Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου από το οποίο φιλοξενείται (στην οποία θα δηλώνεται και το χρονικό διάστημα φιλοξενίας), καθώς και τα φορολογικά του στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η φιλοξενία.

12. Για τα προστατευόμενα μέλη από 18 έως 24 ετών: απαιτείται Βεβαίωση σπουδών ή Βεβαίωση ανεργίας.

13. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου: τα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν (διαζύγιο ή αγωγή διαζυγίου ή πρόσφατη σχετική δήλωση στη Δ.Ο.Υ).14. 

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).Ειδικότερα, οι Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) υποχρεούνται να προσκομίσουν μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά : ·       

Βεβαίωση έγκρισης ΚΕΑ·       

Αίτηση ΚΕΑ·       

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και της Άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου διαμονής ή και της κοινωνικό-οικονομικής τους κατάστασης (όπως γάμος, απόκτηση τέκνου, διάσταση, διαζύγιο, έναρξη εργασίας, συνταξιοδότηση, συνοίκηση, μεταβολή περιουσιακών στοιχείων κλπ.) του αιτούντος –ο οποίος καθίσταται δικαιούχος της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών- ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν, προσκομίζοντας και σχετικά παραστατικά / αποδεικτικά έγγραφα, όπου αυτό χρειάζεται.

Το διάστημα ένταξης των δικαιούχων στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών ορίζεται για (1) έτος. Μετά τη λήξη του έτους  για την επανένταξή τους  είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των στοιχείων στην οποία οι ωφελούμενοι θα προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που θα κριθούν απαραίτητα κατά περίπτωση.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά  τις ώρες  9:00-17:00  στoτηλ.:210 76 53 054 και στα  e-mail: koin.pant@dimosbyrona.gr / koin.sissitio@dimosbyrona.gr

Πηγή

14 Μαΐου, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Comments are closed.