organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Λευκάδας – Δικαιολογητικά Εγγραφής

Από την ανακοίνωση του Δήμου

Σε μια από τις δυσκολότερες εποχές που έχει βρεθεί η κοινωνία μας,  με την οικονομική και την υγειονομική κρίση σε εξέλιξη, η ανάγκη για δωρεάν σίτιση καθίσταται αναγκαία και επιτακτική.Το Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Λευκάδας που υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, EqualSociety  σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης φιλοξενεί καθημερινά 100 επισκέπτες προσφέροντας ποιοτικά και θρεπτικά γεύματα σε έναν φιλόξενο χώρο.

Βασικός στόχος λειτουργίας της Δομής είναι η αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος παράλληλα, όμως, με την υλοποίηση δράσεων για τη στήριξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των επισκεπτών της. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Δομής πραγματοποιεί εξατομικευμένα σεμινάρια συμβουλευτικής με στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών της Δομής και του κοινού της Λευκάδας για ζητήματα που τους απασχολούν όπως επιδόματα, ασφαλιστικά και άλλα.

Ωφελούμενοι της Δομής είναι μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά τα οποία διαμένουν στον Δήμο Λευκάδας και βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων αλλά και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λευκάδας καλείται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου,φωτοτυπία λογαριασμού ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή μισθωτήριο ή βεβαίωση αστεγίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατο εκκαθαριστικό, βεβαίωση ΑΜΚΑ και πρόσθετα δικαιολογητικά εξετάζονται και ανά περίπτωση επισκέπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε στη Δομή του Κοινωνικού Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450.22578.

Πηγή

9 Οκτωβρίου, 2020 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Τυρνάβου

Ο Δήμος Τυρνάβου στο πλαίσιο στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών και προκειμένου να επικαιροποιήσει τους πίνακες δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής έως και 30/10/2020.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο δημοτικό γραφείο δίπλα στο ΚΑΠΗ Τυρνάβου από τις 08:30΄ έως 13:30΄. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2492024355, αρμόδια υπάλληλος κ. Άννα Σκουλαρίκη.

Παρακαλούνται οι αιτούντες να προσέρχονται με χρήση μάσκας, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (για την περίπτωσή τους), ώστε να ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης.

Δικαιούχοι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τυρνάβου μη δικαιούχοι ΤΕΒΑ (ωφελούμενοι του προγράμματος ΚΕΑ επισιτιστικής βοήθειας)

Βασικό κριτήριο για την ένταξη μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα:

– Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως 4.500€, κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:

Ένα (1) άτομο  έως 4.500 €

Δύο (2) έως τρία (3) άτομα: έως 5.000 €

Τέσσερα (4) άτομα και άνω: έως 5.500 €

σε συνδυασμό με την εξέταση και κοινωνικών κριτηρίων, όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

i) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

– Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

–   Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

– Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

– Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχος ΤΕΒΑ (επισιτιστικής βοήθειας ωφελούμενων ΚΕΑ η οποία χορηγείται  από την υπηρεσία)

ii) Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:

– Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

– Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.

– Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

– Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

– Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.

– Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).

– Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση.

Πηγή

9 Οκτωβρίου, 2020 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments