organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Δήμος Παύλου Μελά: Αιτήσεις για το Κοινωνικό Φαρμακείο

Οι Αιτήσεις για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παύλου Μελά θα γίνονται δεκτές στον χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου στην οδό Αγίας Μαρίνας 4, 1ος όροφος, Πολίχνη.

Προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση θα γίνεται κατόπιν ραντεβού. Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συνταχθεί έκθεση κοινωνικής έρευνας από την Κοινωνικό Λειτουργό της δομής. Τηλέφωνα για ραντεβού: 2310 609079.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ  2019 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α    Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ

Α. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια διαμονής σε ισχύ όλων των μελών του νοικοκυριού.
 3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και αντίγραφο Ε1 όλων των ενήλικων μελών  (φορολογικού έτους 2018).
 4. Αντίγραφο Ε.Ν.Φ.Ι.Α.  όλων των μελών.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο.
 6. Αντίγραφο αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. όλων των μελών.
 7. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας ή κινητής τηλεφωνίας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας ( ΔΕΗ, ΟΤΕ).
 8. Βιβλιάριο ασθενείας

Β. Δικαιολογητικά κατά περίπτωση ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:

 1. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας όλων των άνεργων μελών.
 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που νοικιάζει σπίτι.
 3. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
 4. Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ( Κ.Ε.Π.Α.) εφόσον πρόκειται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
 5. Σχετική βεβαίωση σε περίπτωση που το άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και κρατική παροχή.
 6. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
 7. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση

Πηγή

Μάιος 23rd, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου Α/Α1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δήμου Θεσσαλονίκης» της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λειτουργεί τη Δομή Κοινωνικό Παντοπωλείο -Παροχή Συσσιτίου Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η Δομή συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης, με την κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης που αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν και μέσω της προαγωγής της πρόσβασης μειονεκτούντων ομάδων σε υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής, τα άτομα ή νοικοκυριά της ομάδας στόχου, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Παροχής Συσσιτίου.

Για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων, κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, για τη χρονική περίοδο από 1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020 (-2- δεύτερο εξάμηνο έτους 2019 και -1- πρώτο εξάμηνο έτους 2020), απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις από την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 9:00 έως 12:00, στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Μοναστηρίου 53-55/5ος όροφος).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων είναι τα εξής:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης (Δείτε εδώ) που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

5) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων, όλων των μελών του νοικοκυριού.

6) Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), όλων των μελών του νοικοκυριού.

7) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση (κάρτα ανεργίας, πιστοποίηση αναπηρίας κλπ)

Ως οικονομικό έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων ορίζεται το 2019, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φετινές φορολογικές δηλώσεις αφορούν τη χρήση του 2018.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, οι ωφελούμενου του ΤΕΒΑ, δεν δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει η Δομή «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου του Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 Ξεκινά και η υποβολή των αιτήσεων Παροχή Συσσιτίου

Η δομή Παροχής Συσσιτίου θα εξασφαλίζει -1- γεύμα την ημέρα, -7- ημέρες την εβδομάδα, σε τουλάχιστον -700- ωφελούμενους.

Η παροχή συσσιτίου έχει σημεία διανομής στις -5- Δημοτικές Κοινότητες και στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας.

Για την ένταξη των δυνητικά ωφελουμένων στη δομή Παροχής, για τη χρονική περίοδο από 1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020, απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση, προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις ένταξης, από την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και συγκεκριμένα:

Για τους κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι ήδη ωφελούμενοι της δομής θα υποβάλλονται αιτήσεις ένταξης, στα σημεία διανομής συσσιτίου στις -5- Δημοτικές Κοινότητες και στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, κατά τις ώρες διανομής του συσσιτίου

Για τους νέους δυνητικά ωφελούμενους, κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα υποβάλλονται αιτήσεις ένταξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 9:00 έως 12:00, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Μοναστηρίου 53-55/5ος όροφος).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων είναι τα εξής:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης (Δείτε εδώ) που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

5) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων.

6) Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) όλων των προστατευόμενων μελών.

7) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση (κάρτα ανεργίας, πιστοποίηση αναπηρίας, κλπ).

Ως οικονομικό έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων ορίζεται το 2019, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φετινές φορολογικές δηλώσεις αφορούν τη χρήση του 2018.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, οι ωφελούμενου του ΤΕΒΑ, δεν δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει η Δομή «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου του Δήμου Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πηγή

Μάιος 23rd, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments